Voor de verandering...

Praktijk voor mindfulnesstrainigen, retraites en therapie

Uw rechten

Als u besluit in behandeling te gaan is er wettelijk een overeenkomst tussen u en uw therapeut. Een overeenkomst met rechten en plichten. Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Belangrijke rechten als u in therapie gaat zijn:

• U heeft recht op informatie
• U heeft recht op geheimhouding van uw gegevens
• U heeft recht op inzage in en vernietiging van uw dossier
• U heeft het recht om zelf een hulpverlener te kiezen
• U heeft het recht om een klacht in te dienen.

Diverse cliëntenorganisaties kunnen u behulpzaam zijn bij het opkomen voor uw rechten (zie bijv. de website van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen: http://www.lvvp.info.nl . Wij houden ons aan de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen: www.psynip.nl .

Huiselijk geweld

Wij zijn wettelijk verplicht te werken met de verbeterde meldcode huiselijk geweld: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode . Dit houdt in dat we bij een vermoeden van huiselijk geweld aan de hand van een stappenplan bepalen of er voldoende hulp kan worden ingezet. Wanneer er voldoende hulp kan worden verleend of georganiseerd kan een melding bij Veilig Thuis achterwege blijven.

Beroepsgeheim

Informatie aan derden, zoals behandelaars of keurende instanties als arbo-artsen, geven wij alleen met uw toestemming.
Verwijzende huisartsen verwachten een kort berichtje over aanmelding, verloop en resultaten van de behandeling. Indien u hiervoor toestemming geeft zenden wij de huisarts een korte rapportage.

Bewaren dossiers

De wettelijke bewaartermijn van dossiers bedraagt sinds 1 januari 2020 twintig jaar. Wanneer u daarvoor toestemming geeft vernietigen we uw dossier eerder of later.

Privacystatement

In ons privacystatement leest u hoe we met uw gegevens omgaan : /rechten/privacystatement.

Klachten

Heeft u een klacht, dan stellen wij voor dat u dit met ons bespreekt. Wellicht komen we er samen uit.
Lost een gesprek onvoldoende voor u op dan kunt u, wanneer het een klacht betreft over de eerstelijnspsychologische zorg door Wil, terecht bij de Klachtencommissie van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen: www.lvvp.info.nl . Op grond van de Wet BIG vallen gezondheidszorgpsychologen onder het Tuchtrecht, zodat u uw klacht ook kunt indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Informatie over welke soort klachten in behandeling worden genomen vindt u op: www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ikhebeenklacht .

Gezondheidsverklaring

Het gaat hierbij om een verklaring waarmee direct een materieel of juridisch belang is gediend. Het geven van een verklaring waarin het psychische functioneren van de cliënt wordt beoordeeld voor materiële of juridische doeleinden staat naar onze mening haaks op het geven van een behandeling. Wij weigeren dan ook een gezondheidsverklaring af te geven. Hiermee handelen wij conform het advies van onze belangenorganisatie, de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP).

Wat kunt u doen?

  • U kunt een verzoek indienen bij de instantie die een gezondheidsverklaring vraagt. Instanties die verzoeken om een beoordeling van uw psychische of sociale situatie, kunnen zelf (onafhankelijke) deskundigen inschakelen.
  • U kunt volstaan met een door u zelf opgestelde verklaring over uw psychische gesteldheid, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst. Dit kan echter onbedoeld in uw nadeel uitwerken. Een jurist kan u hierin wellicht adviseren.
  • U kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een andere psycholoog / psychotherapeut dan uw behandelaar.