Privacystatement


Voor de verandering..., gevestigd te Ruinen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83100636, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Voor de verandering... met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).


    1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Voor de verandering... persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) cliënten;
 2. deelnemers aan bijeenkomsten van Voor de verandering...;
 3. alle overige personen die met Voor de verandering... contact opnemen of van wie Voor de verandering... persoonsgegevens verwerkt.


    2. Verwerking van persoonsgegevens

Voor de verandering... verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of anderszins) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens plus gegevens die de zorgverlener op basis hiervan uitzoekt, zoals het recht op verzekering;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. voortkomen uit toepassingen voor e-health.


    3. Doeleinden verwerking

Voor de verandering... verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en het declareren van verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact;
 3. het uitnodigen voor bijeenkomsten en het geven van informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd.

           

    4. Rechtsgrond

Voor de verandering... verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij, e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.


    5. Verwerkers

Voor de verandering... kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Voor de verandering... persoonsgegevens verwerken. Voor de verandering... sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

    

    6. Persoonsgegevens delen met derden

Voor de verandering... deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Voor de verandering... deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.


    7. Doorgifte buiten de EER (Europese Economische Ruimte)

Voor de verandering... geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Voor de verandering... ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).


    8. Bewaren van gegevens

Voor de verandering... bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Voor de verandering... hanteert de wettelijke bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: vanaf 1 januari 2020 is de wettelijke bewaartermijn van het medisch dossier verlengd van 15 naar 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;


    9. Wijzigingen privacystatement

Voor de verandering... kan dit privacystatement wijzigen (bijvoorbeeld wanneer surfgegevens van de website wel bijgehouden worden of wanneer een camera bij de ingang wordt geplaatst om te zien wie zich toegang verschaft). Dit is de actuele versie van het privacystatement.


    10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Voor de verandering... te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Voor de verandering... door te bellen met Wil van den Berg, telefoon 0522-724733 of een schriftelijk verzoek in te dienen.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Voor de verandering... persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Wil van den Berg van Voor de verandering... via telefoonnummer 0522-724733, dan wel schriftelijk. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht u minder tevreden zijn dan gewenst, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).