Voor de verandering...

Praktijk voor coaching, training en therapie
Wil van den Berg, T 0522-724733, bgg: wilvandenberg@live.nl
Gezondheidszorgpsycholoog BIG 69054110625

Tarieven

Kosten en vergoedingen van gesprekken in de Generalistische Basis GGZ

We hanteren marktconforme tarieven. Dit zijn de tarieven, zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zie: NZa-tarieven 2022 GZ-psycholoog - Setting 1.pdf. Vanaf 2022 rekenen we per gesprek af in plaats van per traject. Het tarief van een gesprek is afhankelijk van het soort consult (een diagnostiek-, behandel- of een groepsconsult), de tijdsduur van het consult, het beroep van de behandelaar en de setting.

Diagnostiekconsulten

Bij een verwijzing van de huisarts naar de Generalistische Basis GGZ (gbggz) voor een (vermoeden van) een DSM-stoornis vergoedt de basisverzekering (deels) de diagnostiekconsulten. Het eigen risico betaalt u zelf. De verwijzing neemt u mee naar het eerste gesprek. Gewoonlijk beginnen we met diagnostiekgesprekken. We onderzoeken hierin de klachten, bepalen de DSM-5 classificatie en de zwaarte van de zorgvraag. Dit laatste wordt zorgvraagtypering genoemd. Aan de hand van de DSM-5 classificatie en het zorgvraagtype bepalen we of de hulp die u nodig heeft past in de gbggz, of het gaat om verzekerde zorg en hoeveel gesprekken er ongeveer nodig zullen zijn.

Behandel- of groepsconsulten

Na het bepalen van het zorgvraagtype starten de behandel- of groepsconsulten. Meestal valt de hulp binnen de verzekerde zorg en vergoedt de verzekeraar ook (deels) de behandelkosten.

Eigen risico

Psychologische zorg, die wordt vergoed vanuit uw basisverzekering, valt onder het eigen risico. Er geldt een verplicht eigen risico van € 385 per kalenderjaar en, indien u daarvoor hebt gekozen, een vrijwillig eigen risico, waardoor het eigen risico op kan lopen naar € 885 per kalenderjaar. Het eigen risico verrekent uw zorgverzeke­raar met u. In 2021 bepaalde de begindatum van een zorgtraject voor welk jaar het eigen risico werd aangesproken. In 2022 bepaalt de datum van het gesprek het jaar waarvoor het eigen risico wordt aangesproken.

Zorg binnen en buiten het basispakket

Onder meer aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblemen vallen buiten de basisverzekering. Indien er andere problemen zijn, zoals een depressie of een angststoornis, waarbij het, voor de behandeling hiervan, noodzakelijk is om relatietherapie te geven, dan valt dit wel onder zorg binnen het basispakket. Wanneer bij werk- en relatieproblemen een andere stoornis meespeelt, zoals een depressie, angst of een andere stoornis, wat vaak het geval is, dan wordt de zorg voor de depressie, angst of andere stoornis vergoed. Door de behandeling lossen dan vaak ook de werk- en relatieproblemen op.

Zorg binnen het basispakket

Om voor vergoeding in aanmerking te komen ben ik verplicht bij het eerste gesprek een aantal zaken met u door te nemen. Ik vraag u hiervoor de volgende documenten mee te nemen:

 1. Geldig identiteitsbewijs: rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of verblijfskaart
 2. Verzekeringsbewijs
 3. Verwijsbrief van de huisarts voor Generalistische Basis GGZ. Een verwijzing blijft maximaal negen maanden geldig totdat de zorgverlening begint.

Zorg buiten het basispakket

De behandeling van zorg buiten het basispakket betaalt u contant € 115 per gesprek. Bent u hiervoor verzekerd door een aanvullende - of een arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan kunt u de factuur daar declareren. Uw eigen risico blijft hierbij intact. Soms vergoeden werkgevers een deel van de kosten, omdat ze u graag gezond aan het werk zien. Dan kan therapie zich snel terugbetalen.

Gecontracteerde zorgverzekeraars in 2022:

 • Menzis, Hema (uzovicode 3332), Anderzorg (3333)
 • VGZ, IZZ, Bewuzt, MVJP, Zorgzaam Verzekerd (7095), IZA (3334), UMC (0736), Univé, ZEKUR (0101), ZEKUR natura (3361)
 • Zilveren Kruis (inclusief Pro Life) (3311) en volmacht One Underwriting (8971), Interpolis (3313), FBTO (3351), De Friesland (3358)

Ik declareer rechtstreeks bij deze verzekeraars. Voorzover uw eigen risico nog niet is opgebruikt, verrekent uw verzekeraar het eigen risico met u.

Ongecontracteerde zorgverzekeraars

Met een restitutiepolis vergoedt de zorgverzekeraar gewoonlijk 100%. Let op: er zijn uitgeklede restitutiepolissen die minder vergoeden.

Met een naturapolis hangt de vergoeding van de zorgverzekeraar af van de polis en betaalt u een gedeelte zelf. Met een polis bij een ongecontracteerde zorgverzekeraar betaalt u per gesprek het NZa-tarief. U krijgt een factuur, die u bij de zorgverzekeraar in kunt dienen.

Op www.contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2022/ kunt u de vergoedingen van ongecontracteerde verzekeraars zien. Let op: De vergoeding van uw zorgverzekeraar mag voor u geen feitelijke hinderpaal vormen voor het inroepen van zorg bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Wanneer dit wel zo is, is de verzekeraar wettelijk verplicht 75-80% van het gemiddeld gecontracteerde tarief te vergoeden, omdat een lagere vergoeding een hinderpaal kan vormen om ongecontracteerde zorg in te roepen.

Let op!

 • Met een natura selectief of budgetpolis vergoedt uw zorgverzekeraar slechts enkele zorgaanbieders. Een restitutiepolis geeft ook recht op vergoeding van ongecontracteerde zorgaanbieders. Soms stellen verzekeraars zelfs bij restitutiepolissen extra regels zoals dat er voor hulp van een contractvrije psycholoog eerst toestemming nodig is van de verzekeraar.
 • NB: Bel tijdig af! Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Belt u alstublieft tijdig af bij verhindering. Laat u dit na of belt u korter dan 24 uren van te voren af, dan betaalt u € 75 voor de gereserveerde tijd.

Planning = realisatie

De tijd die voor u in de agenda is gepland bepaalt mede het tarief, tenzij de werkelijke tijd meer dan 15 minuten afwijkt van de geplande tijd. Gewooonlijk plannen we een sessie van 60 minuten in. In overleg kunnen we hiervan afwijken.

Regels voor behandelingen die op 31 december 2021 nog niet zijn afgerond

In verband met de overstap naar een andere bekostiging per 1 januari 2022 worden behandelingen die op 31 december 2021 nog niet zijn afgerond, op die datum afgesloten. Op 31 december 2021 bepaalt het totaal aantal bestede minuten welk product wordt geeclareerd. Het resterende deel van de behandeling in 2022 wordt per gesprek gedeclareerd.

Tijdsgrenzen in minuten gesprekstijd     

Prestatie / product / behandeling     

NZa-tarief)*

0-135 minuten

Onvolledig behandeltraject

€ 288,04

136-270 minuten

Kort

€ 522,13

271-450 minuten

Middel

€ 885,01

451 en meer minuten

Intensief

€ 1434,96

)* Ik heb contracten afgesloten voor 95-100% van deze tarieven. De prestaties zijn vrijgesteld van btw.


Coaching, training, en consultatie

Kosten voor coaching, training en consultatie, individueel en met meerderen:

€ 150 per 60 minuten. De kosten zijn vrijgesteld van BTW.


Betalingsvoorwaarden voor particulieren

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen ons en u, de opdrachtgever.
 2. Iedere gemaakte afspraak brengen we in rekening, behalve wanneer u de afspraak minimaal een werkdag (maandag t/m vrijdag, 24 uur) van tevoren, uitsluitend via telefoonnummer 0522-724733, annuleert. Dit houdt in dat een afspraak op maandag om 16.00 uur, die u op vrijdag na 16.00 uur annuleert voor uw rekening is, ongeacht de reden van annuleren.
 3. De door ons bij opdrachtgever gedeclareerde kosten kunnen we direct opeisen, d.w.z. u betaalt contant.
 4. Wanneer de opdrachtgever het verschuldigde bedrag 14 dagen na de factuurdatum nog niet heeft betaald, is de opdrachtgever in gebreke en brengen wij rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
 5. Bij nalaten van de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum sturen wij u een betalingsherinnering. Voor het verzenden van een tweede betalingsherinnering brengen wij € 25 aan opdrachtgever in rekening.
 6. Wij zijn in het hiervoor vermelde geval gerechtigd direct tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Voldoet de opdrachtgever binnen 7 dagen na de datum van de betalingsherinnering nog niet aan zijn/haar verplichtingen, dan zijn wij zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
 7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.
 8. Bij betalingsachterstand schorten wij verdere dienstverlening op totdat de opdrachtgever aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan en gaan wij voor verdere dienstverlening over tot vooruitbetaling.


Betalingsvoorwaarden voor bedrijven

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen ons en de opdrachtgever.
 2. Iedere gemaakte afspraak brengen we in rekening, behalve wanneer de cliënt de afspraak minimaal een werkdag (maandag t/m vrijdag, 24 uur) van tevoren, uitsluitend via telefoonnummer 0528-795074, annuleert. Dit houdt in dat een afspraak op maandag om 16.00 uur, die de cliënt op vrijdag na 16.00 uur annuleert voor rekening van de opdrachtgever zal zijn, ongeacht de reden van annuleren.
 3. De door ons bij opdrachtgever gedeclareerde kosten betaalt opdrachtgever binnen 30 dagen na de datum van de factuur.
 4. Wanneer de opdrachtgever het verschuldigde bedrag 30 dagen na de factuurdatum nog niet heeft betaald, is de opdrachtgever in gebreke en brengen wij rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
 5. Bij nalaten van de betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum sturen wij opdrachtgever een betalingsherinnering. Voor het verzenden van een tweede betalingsherinnering brengen wij € 25 aan opdrachtgever in rekening.
 6. Voldoet de opdrachtgever 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering nog niet aan zijn/haar verplichtingen, dan zijn wij zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
 7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.
 8. Bij betalingsachterstand schorten wij verdere dienstverlening op totdat de opdrachtgever aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan en gaan wij voor verdere dienstverlening over tot vooruitbetaling.