Voor de verandering...

Praktijk voor coaching, training, therapie en consultatie

Wil van den Berg en Lammert Meijer, T 0522-724733, bgg: wilvandenberg@live.nl

Tarieven

Kosten en vergoedingen van gesprekken


Generalistische Basis GGZ (Wil)

De basisverzekering vergoedt grotendeels de Generalistische Basis GGZ. Na de intakegesprekken bespreekt Wil met u hoeveel gesprekken zij verwacht dat u nodig heeft en of de hulp die u nodig hebt valt onder verzekerde zorg. Valt de hulp buiten de verzekerde zorg, wat zelden voorkomt, dan brengt Wil een Onvolledig Behandeltraject (zie de tabel hieronder) in rekening en krijgt u desgewenst verder hulp onder de noemer Onverzekerd Product (OVP) of verwijst Wil u door of terug naar de huisarts.


Wel en niet verzekerde zorg

Onder meer aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblemen vallen buiten de basisverzekering. Indien er andere problemen zijn, zoals een depressie of een angststoornis, waarbij het, voor de behandeling hiervan, noodzakelijk is om relatietherapie te geven, dan valt dit wel onder verzekerde zorg. Wanneer bij werk- en relatieproblemen andere stoornis meespeelt, zoals een depressie, angst of een andere stoornis, wat vaak het geval is, dan wordt de zorg voor de depressie, angst of andere stoornis vergoed. Door de behandeling lossen dan vaak ook de werk- en relatieproblemen op.

Onverzekerde zorg

Soms vergoed een aanvullende - of een arbeidsongeschiktheidsverzekering de voor de basisverzekering onverzekerde zorg en anders betaalt u de behandeling hiervoor zelf. U betaalt contant € 100 per gesprek voor therapie die buiten de basisverzekering valt. Bent u hiervoor aanvullend verzekerd dan declareert u met de kwitantie (een deel van) de kosten bij uw verzekeraar. Uw eigen risico blijft hierbij intact.

Soms vergoeden werkgevers een deel van de kosten, omdat ze u graag gezond aan het werk zien en dan kan therapie zich snel terugbetalen.

Informeer bij uw psycholoog en uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt voordat u begint aan het traject!

Verzekerde zorg

Verzekerde zorg wordt vergoed uit de basisverzekering. Om voor vergoeding in aanmerking te komen ben ik verplicht bij het eerste gesprek een aantal zaken met u door te nemen, waarvoor ik u vraag de gewenste documenten mee te nemen:

 1. Geldig identiteitsbewijs: rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of verblijfskaart
 2. Verwijsbrief van de huisarts voor Generalistische Basis GGZ. Een verwijzing blijft maximaal negen maanden geldig totdat de zorgverlening begint.

Eigen risico

De vergoeding voor verzekerde zorg vanuit uw basisverzekering valt onder het eigen risico. Er geldt een verplicht eigen risico van € 385 en indien u daarvoor hebt gekozen een vrijwillig eigen risico. Dit eigen risico brengt uw zorgverzeke­raar in mindering op de vergoeding van uw eerste zorgkosten.

Gecontracteerde zorgverzekeraars in 2019:

 • Zilveren Kruis Achmea, FBTO, Interpolis, ProLife, De Friesland, Avéro Achmea en de volmachten IAK en Aevitae,
 • VGZ: Univé, IZZ, IZA, UMC, VGZ Care, SZVK, ZEKUR, Zorgzaam Verzekerd, Bewuzt, MVJP en de volmacht Aevitae met een eigen administratie

Wil declareert rechtstreeks bij deze verzekeraars. Wanneer het eigen risico voor 2019 al eerder volledig in rekening is gebracht vergoedt de verzekeraar de gehele behandeling.

Ongecontracteerde zorgverzekeraars

Voor 2019 heeft Wil zich gevrijwaard van contracten met alle andere verzekeraars. Redenen om een contract met deze zorgverzekeraars te weigeren zijn: een overdaad aan extra, onnodige, soms zelfs onwettige en altijd beperkende, opgelegde regels en/of een lage waardering voor psychologische zorg. Zonder deze contracten kan Wil u, ook wanneer één van deze verzekeraars de kosten vergoed, de hulp en kwaliteit bieden waar zij achter staat.

Met een restitutiepolis vergoedt de zorgverzekeraar gewoonlijk 100%. Let op: er zijn uitgeklede restitutiepolissen die minder vergoeden.

Met een naturapolis hangt de vergoeding van de zorgverzekeraar af van de polis en betaalt u een gedeelte zelf. Met een polis bij een ongecontracteerde zorgverzekeraar betaalt u contant 100 euro per gesprek. U betaalt in totaal maximaal het NZa-tarief. Na afloop van de gehele behandeling krijgt u een declaratie, die u bij de zorgverzekeraar in kunt dienen.

Op www.contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2019/ kunt u zien welke vergoeding een ongecontracteerde verzekeraar biedt. Let op: De vergoeding van uw zorgverzekeraar mag voor u geen feitelijke hinderpaal vormen voor het inroepen van zorg bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

Zorgzwaarte-prestaties

Afhankelijk van de ernst van uw problemen en het beloop van de klachten, komt u in aanmerking voor een Behandeling (ook Prestatie of Product genoemd) Kort, Middel of Inten­sief en in geval van langdurige problematiek de Behandeling Chronisch, ieder met een bijbehorende behandelduur. Blijkt gedurende de behandeling dat u een andere behandelduur nodig heeft, dan switcht Wil, in overleg met u, naar een ander product.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de tarieven vast. Deze tarieven gelden voor verzekerden van ongecontracteerde verzekeraars.

Prestaties en tarieven Generalistische Basis GGZ

gem. aantal

aantal

NZa-tarief )1

Prestatie

Omschrijving DSM (Diagnostic Statistical Manual) stoornissen

minuten

sessies )2

2018/2019


Kort

Licht; impact van de klachten is beperkt, laag risico

           294

gem. 3-5

   487,26/   507,62

Middel

Waarneembare beperkingen in het dagelijks functioneren

           495

gem. 6-8

   830,23/   864,92

Intensief

Uitval/substantiële beperkingen in dagelijks functioneren

           750

gem. 9-12

€ 1301,85/ 1356,25

Chronisch

Onderhoudsbehandelingen nodig om stabiel te blijven

           753

gem. 12

€ 1201,50/ 1251,70

OB )3

Onvolledig Behandeltraject


1-2

   198,88/   207,19

OVP/OZP )4

OZP

Prestaties die buiten het basispakket vallen per sessie

Overig Zorgproduct: schriftelijke informatie aan bedrijfs- of verzekeringsarts binnen de sociaalrechtelijke wetgeving.
   101,03/   105,25

€      82,02/   85,09

           

)1 Wil heeft contracten afgesloten voor 95-100% van deze tarieven. Het jaar waarin het eerste gesprek van de betreffende prestatie is gevoerd bepaalt het tarief van die prestatie. De prestaties zijn vrijgesteld van btw.

)2 Het tarief voor een prestatie is gebaseerd op het gemiddeld benodigd aantal minuten directe en indirecte tijd. Een sessie staat voor:

 • 45-60 minuten directe tijd = contacttijd (de gespreksduur),

 • 15-20 minuten indirecte tijd = administratietijd (voor o.m. aanmelding, verslaglegging, indicatie en behandelplan) en

 • 20-30 minuten niet cliëntgebonden tijd (tijd voor herscholing, bijhouden vakliteratuur, implementeren van nieuwe regelgeving, zorgprogramma’s en richtlijnen, overleg met collega’s, e.d.). In de praktjk gaat hier meer tijd in zitten dan er voor staat.

  Vb: Product Middel staat voor gemiddeld 6 sessies van 60 minuten of 8 sessies van 45 minuten contacttijd.

)3 Onvolledig Behandeltraject: Er is óf geen stoornis aanwezig en Wil verwijst u terug naar de huisarts óf de problematiek hoort thuis in de Specialistische GGZ en Wil verwijst u door naar de Specialistische GGZ óf u breekt de behandeling vroegtijdig af.
)4 Onverzekerd Product (OVP) betreft therapie die buiten het basispakket valt (in sommige regels van de overheid wordt dit product OZP genoemd).

Let op!

 • Op websites van zorgverzekeraars staat soms dat een basisverzekering álle noodzakelijke medische kosten vergoedt. Waar voorheen u, de huisarts en de psycholoog bepaalden wat noodzakelijk was, bepaalt nu de overheid wat noodzakelijk is. Houd rekening met het eigen risico.
 • Met een natura selectief of budgetpolis vergoedt uw zorgverzekeraar slechts enkele zorgaanbieders.

 • NB: Bel tijdig af!

  Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Belt u alstublieft tijdig af bij verhindering. Laat u dit na of belt u korter dan 24 uren van te voren af, dan betaalt u de zitting zelf.


Coaching, training, en consultatie

Kosten voor coaching, training en consultatie, individueel en met meerderen:
Voor particulieren en zzp'ers € 100 per 60 minuten, exclusief BTW.
Voor bedrijven € 150 per 60 minuten exclusief BTW.
Voor scholing: in company en in Ruinen maken we een offerte op maat.

Betalingsvoorwaarden voor particulieren

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen ons en u, de opdrachtgever.
 2. Iedere gemaakte afspraak brengen we in rekening, behalve wanneer u de afspraak minimaal een werkdag (maandag t/m vrijdag, 24 uur) van tevoren, uitsluitend via telefoonnummer 0522-724733, annuleert. Dit houdt in dat een afspraak op maandag om 16.00 uur, die u op vrijdag na 16.00 uur annuleert voor uw rekening is, ongeacht de reden van annuleren. Voor annuleringen via de email hanteren we 48 uur, d.w.z. annuleringen via de email binnen 48 uur tevoren brengen we in rekening.
 3. De door ons bij opdrachtgever gedeclareerde kosten kunnen we direct opeisen, d.w.z. u betaalt contant.
 4. Wanneer de opdrachtgever het verschuldigde bedrag 14 dagen na de factuurdatum nog niet heeft betaald, is de opdrachtgever in gebreke en brengen wij rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
 5. Bij nalaten van de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum sturen wij u een betalingsherinnering. Voor het verzenden van een tweede betalingsherinnering brengen wij € 25 aan opdrachtgever in rekening.
 6. Wij zijn in het hiervoor vermelde geval gerechtigd direct tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Voldoet de opdrachtgever binnen 7 dagen na de datum van de betalingsherinnering nog niet aan zijn/haar verplichtingen, dan zijn wij zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
 7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.
 8. Bij betalingsachterstand schorten wij verdere dienstverlening op totdat de opdrachtgever aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan en gaan wij voor verdere dienstverlening over tot vooruitbetaling.


Betalingsvoorwaarden voor bedrijven


 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen ons en de opdrachtgever.
 2. Iedere gemaakte afspraak brengen we in rekening, behalve wanneer de cliënt de afspraak minimaal een werkdag (maandag t/m vrijdag, 24 uur) van tevoren, uitsluitend via telefoonnummer 0528-795074, annuleert. Dit houdt in dat een afspraak op maandag om 16.00 uur, die de cliënt op vrijdag na 16.00 uur annuleert voor rekening van de opdrachtgever zal zijn, ongeacht de reden van annuleren. Voor annuleringen via de email hanteren we 48 uur, d.w.z. annuleringen via de email binnen 48 uur tevoren brengen wij in rekening.
 3. De door ons bij opdrachtgever gedeclareerde kosten betaalt opdrachtgever binnen 30 dagen na de datum van de factuur.
 4. Wanneer de opdrachtgever het verschuldigde bedrag 30 dagen na de factuurdatum nog niet heeft betaald, is de opdrachtgever in gebreke en brengen wij rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
 5. Bij nalaten van de betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum sturen wij opdrachtgever een betalingsherinnering. Voor het verzenden van een tweede betalingsherinnering brengen wij € 25 aan opdrachtgever in rekening.
 6. Voldoet de opdrachtgever 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering nog niet aan zijn/haar verplichtingen, dan zijn wij zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
 7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.
 8. Bij betalingsachterstand schorten wij verdere dienstverlening op totdat de opdrachtgever aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan en gaan wij voor verdere dienstverlening over tot vooruitbetaling.